Vedtægter


Vedtægter  Klub Japan

(forening af japansk seniorer i Danmark)§ 1  Navn og Hjemsted:


Stk.1    Foreningens navn er , Klub Japan.

Stk.2    Foreningen er hjemmehørende i Denmark.§ 2  Baggrund og Formål


Stk.1    Foreningen Klub Japan er stiftet d. 9 august 2009.


Stk.2    Foreningens målgruppe er Japansk seniorer i Denmark.


Stk.3    Foreningens formål er at yde medmenneskelig støtte og hjælpe og medvirke til at forbedre Japansk seniorers livskvalitet i høj grad.

             

Stk.4    Foreningens mål er at blive center for Japansk seniorer i Denmark og for deres familier og få/give viden og information (fra og til Klub Japans medlemmer).


Stk.5    Samtidig ønsker foreningen at bidrage til en bredere forståelse og accept af, at hjælp til selvhjælp

for Japansk seniorers livskvalitet i Danmark er nødvendige og er til gavn for alle i samfundet i

Danmark.


Stk.6    Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse organisationer.


 

§ 3  Medlemskab af foreningen


Stk.1    Alle der har interesse for Japansk seniorers livskvalitet kan blive medlem.


Stk.2    Man er medlem af foreningen, når man har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for indeværende år.


Stk.3    Hvert medlemskab berettiger til 1 stemme.


Stk.4    Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent.


Stk.5    Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.§ 4  Tavshedspligt


Stk.1    Alle i foreningen er underkastet tavshedspligt i forhold, som den enkelte under udførelse af sit arbejde i foreningen måtte blive bekendt med, og som i kraft af deres karakter må betragtes som personlige og fortrolige.


Stk.2    Tavshedspligten er også gældende ved ophør som frivillige i foreningen.


Stk.3    Der sker kun registrering af de oplysninger om medlemmer, der er nødvendige for at bevare              kontakten til dem.


Stk.4    Registrering sker med mundtlig eller skriftlig accept fra de pågældende.


Stk.5    Der sker ingen indberetning til de offentlige myndigheder.§ 5  Generalforsamlingen


Stk.1    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 


Mellem generalforsamlingerne ledes         

foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.


Stk.2    Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned, og medlemmerne indkaldes              skriftlig til general forsamlingen med mindst 2 ugers varsel.


Forslag der ønskes behandlet skal være              formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Forslag, som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stk.3    Alle medlemmer der har betalt kontingent for det indeværende år kan deltage og har taleret.

Hver medlem har 1 stemme.


Stk.4    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i almindelige sager, uden hensyn til antallet af deltagere.


Stk.5    Dagsordenen udsendes personligt senest en uge før generalforsamlingen.


Stk.6    Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen til 

     godkendelse.

4.  Forlæggelse af regnskab til godkendelse for det

     forløbne år.

5.  Fremlæggelse af budget

6.  Godkendelse af revisor.

7.  Indkomne forslag, herunder evt. ændringer af

     vedtægter.

8.  Valg til bestyrelsen, herunder valg af 2

      suppleanter.

9.   Fastsættelse af kontingent

10. Eventuelt


Stk.7     Genvalg kan finde sted.


Stk.8     Afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflertal.


Stk.9     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk.10    Formandens årsberetning, vedtægter, regnskab og kommende budget uddeles på                generalforsamlingen.§ 6  Bestyrelsen


Stk1.    Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. 2 medlemmer vælges i lige årstal og 3medlemmer i ulige årstal.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer.


Stk.2    Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen, og indtræder i bestyrelsen, når en plads bliver ledig.

Den indbyrdes rækkefølge begrundes ved stemmeflertal.

Suppleanterne inviteres med til alle bestyrelsesmøder.


Stk.3    Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Stk.4    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk.5    Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer

kræver det. Der afholdes som minimum 4 møder årligt. Indkaldelse finder sted skriftligt.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller              næsteformanden og referenten.


Stk.6    Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3

bestyrelsesmedlemmer eller (4 medlemmer) er til stede. Formanden har den afgørende stemme ved stemmelighed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk.7     Bestyrelsens økonomiske ansvar: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.


Bestyrelsen har ansvar for at budgettet overholdes indenfor foreningens formue.


Den økonomisk ansvarlige (kasserer) aflægger til enhver tid regnskabet efter formands og bestyrelsens anbefaling.


Foreningen optager ikke noget form for lån for hverken ejendom eller budget.§ 7  Ændring af vedtægter


Stk.1   Til ændring af vedtægter kræves, at motiverede ændringsforslag er udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til en ordinær generalforsamling og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Stk.2

Er det ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.§ 8  Ekstraordinær generalforsamling


Stk.1    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.


 

§ 9  Regnskab og revision


Stk.1    Den økonomisk ansvarlige forestår regnskabsaflæggelse ved den årlige generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes.


Stk.2    Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af revisor i overensstemmelse med krav fra  tilskudsydere. Revisor udpeges for et år ad gangen.§ 10  Nedlæggelse af foreningen


Stk.1     Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

Efterfølgende bekræftes dette på en ekstraordinær generalforsamling.


Stk.2     Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel og med nøjagtig angivelse af dagsorden.


Stk.3     Ved opløsning af foreningen overlades eventuel formue og inventar til almennyttige velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning§ 11  Ikrafttræden

Den 17. Maj 2012           


Foreningen Klub Japan er medlem af


Frivilligcenter Vesterbro/kgs/Valby


Klub Japan har CVR 34494444.